Äventyret Kontakt

Välkommen till Widmans Förskolor

Barnets bästa med fokus på lärande och utveckling

Åsögatan 179, Stockholm

+46733408923

info@widmansforskolor.se

Måndag-fredag: 06:30-18:30


Om oss

Aktiebolaget Widmans förskolor startade sommaren 2020 och drivs av Erica Fuchs

Erica Fuchs har arbetat som förskollärare och biträdande rektor sedan 1994 inom fristående och kommunal förskoleverksamhet.

Förskolan är en del av utbildningssystemet och styrs av skollagen,FN´s barnkonvention och förskolans läroplan (Lpfö 18) vilket ligger till grund för hur utbildningen bedrivs.

Vi låter oss även inspireras av förhållningssättet i Reggio Emilia som präglas av en humanistisk människosyn där det kompetenta barnet står i centrum.

Glädje, engagemang och respekt för individen och miljön präglar utbildningen. Alla möten som sker på förskolan är välkomnande och tillåtande med stor respekt för individen och dess omgivning.

Vi har en väl genomarbetad och levande likabehandlingsplan som vi arbetar kontinuerligt med. Vi arbetar aktivt för att motverka alla former av diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna.

Med barnet i fokus skapar vi framtidens förskola där barnet och dess vårdnadshavare är delaktiga i alla beslut som rör dem.


Att arbeta på Widmans Förskolor

På förskolan arbetar rektor, förskollärare och barnskötare i nära samarbete.

Din arbetsmiljö är viktig för oss och det skall vara roligt och tryggt att vara anställd på Widmans förskolor.

Förskolan har ett arbetssätt där nyfikenhet, utforskande och delaktighet är centrala begrepp i utbildningen.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärprocesser vilket också ligger till grund för vår planering.

Det professionella och engagerade förhållningssättet präglar allt som sker på förskolan.

Vi tror på en verksamhet där allas utveckling är lika viktig och därför uppmuntrar vi och ger förutsättningar för vår personal att löpande fortbilda sig för att inspireras i sitt arbete och ta del av aktuell forskning inom pedagogik och utbildning.


Introduktion

Starten till det livslånga lärandet.

Det kan vara omvälvande för ett barn och dess familj att börja på förskolan .

För att det ska bli en så bra start som möjligt bjuder vi in er till ett informations möte en tid innan det är dags att börja på förskolan.

Ni som vårdnadshavare är experter på just ert barn och därför vill vi bjuda in er till detta första möte en tid innan ni skall börja på förskolan. Då får ni möjlighet att berätta om det som kan vara bra för oss på förskolan att känna till om ert barn. Detta möte är också ett bra tillfälle för oss på förskolan att berätta om vår verksamhet för er och ni har möjlighet att ställa frågor till oss.

Introduktionsdagarna sker under tre dagar mellan klockan 9 och 15. Då introduceras du som vårdnadshavare tillsammans med ditt barn till verksamheten. De här dagarna vill vi att du som vårdnadshavare är aktiv i det som sker på förskolan tillsammans med ditt barn. 

Dag 4 och 5 den första veckan kan du lämna ditt barn till oss men ska finnas nära till hands om du behöver komma och hämta ditt barn. 

Vecka 2 lämnas barnet mellan klockan 9 och 15.

Denna introduktionsplan är individuell och kan komma att förändras efter ert barns behov.


Klagomålshantering

Rutiner för klagomålshantering :
Era frågor, synpunkter och eventuella klagomål är värdefull information för att vi skall kunna utveckla vår verksamhet och utgör en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete. I första hand önskar vi att ni har en dialog direkt med berörda pedagoger och arbetslag på ditt barns avdelning. Det är viktigt för oss att du som vårdnadshavare upplever att du blir lyssnad till och tagen på allvar. Ibland kan det vara svårt att föra fram ett missnöje personligt och då finns möjligheten att ta kontakt med huvudman tillika rektor Erica Fuchs via mail. 
Erica Fuchs    

fuchs.erica@widmansforskolor.se

Alternativt maila : anmalan@edu.stockholm.se

    Kontakta oss

    info@widmansforskolor.se
    fuchs.erica@widmansforskolor.se 


    Namn E-post Meddelande Skicka in